Print

Ex-vraagbaak: Recente normontwikkelingen

In elke nieuwsbrief vindt u een overzicht van normen die met explosieveiligheid te maken hebben.

In de EN 60079 zijn een aantal zaken gewijzigd. Hier kunt u de actuele stand van de EN 60079 vinden

De ontwikkeling van nieuwe normen staat ook niet stil.

Voordat normen echter als Internationale Norm of Technische Specificaties worden gepubliceerd, wordt een jarenlang traject doorlopen. Eerst worden de nieuwe normen als 'NP' norm bekend gemaakt. NP staat voor New work Proposal.

31/952/NP (NP = New work Proposal)

31/952/NP (NP = New work Proposal)

Toekomstige IEC 60079-32-1 TS Ed. 1.0: Explosieve atmosferen – Deel 32-1: Elektrostatische gevaren, Richtlijn.

Deze IEC Technische Specificatie is gebaseerd op de CENELEC TR 50404:2003, "Praktijkrichtlijn voor de vermijding van gevaren ten gevolge van statische elektriciteit" en een aantal andere documenten.

 

Onderwerp van deze norm:

Dit deel van IEC 60079 geeft richtlijnen voor apparatuur, product en proces eigenschappen die noodzakelijk zijn om ontsteking en elektrostatische schok gevaren die ontstaan ten gevolge van statische elektriciteit alsook de operationele eisen die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van apparatuur, product en proces. Het kan gebruikt worden bij een risicobeoordeling van elektrostatische gevaren of voor de voorbereiding van productseries of van toepassing zijnde productnormen voor elektrische of niet-elektrische machines of apparatuur.

De gevaren die geassocieerd kunnen worden met statische elektriciteit in industriële processen en omgevingen die de meeste problemen veroorzaken worden behandeld. Deze processen omvatten de behandeling van vaste stoffen, vloeistoffen, poeders, gassen, nevels en explosieven. In alle gevallen worden de oorsprong en eigenschap van het elektrostatische gevaar geïdentificeerd en specifieke aanbevelingen worden aangegeven hoe er mee om te gaan.

Het doel van dit document is om standaard aanbevelingen te geven voor de beheersing van statische elektriciteit, zoals de aarding van geleiders, vermindering van oplading en beperking van oplaadbare delen van geleiders. In sommige gevallen speelt statische elektriciteit een integraal deel van het proces, b.v. elektrostatische coating, maar vaak is het een niet gewenst neveneffect en met name voor dit laatste is deze richtlijn bedoeld. Indien de standaard aanbevelingen van dit document worden opgevolgd mag worden aangenomen dat het risico van gevaarlijke statische ontladingen in een explosieve omgeving is teruggebracht tot een acceptabel niveau.

Streefdatum voor deze IS/TS is 2014

Vragen?

Stuur ons een e-mail.